Obchodné podmienky

Úvod:

 • Naša firma Bricol s.r.o. ponúka tovar s kompletnými službami pre zákazníka:
 • Ponúkame široký sortiment tovaru (obalové sklo s doplnkami), ktorý je trvalo skladom.
 • Objednávky nie sú obmedzené počtom, dodávame tovar od 1 ks až po kamiónové/kontajnerové dodávky.
Zákazník má možnosť vybrať a zakúpiť si tovar priamo v sklade firmy Bricol v Hornom Srní alebo si ho objednať cez našu internetovú stránku www.bricol.sk a nechať si ho doručiť na ním určené miesto.
 • Paletové jednotky doručíme zákazníkovi vozidlami firmy Bricol s.r.o. so sklopnou plošinou. Tento spôsob je nutné dohodnúť vopred s našim predajcom.
 • Vyhotovujeme návrhy a projekty fliaš podľa želania zákazníka až po dovoz tovaru.

Zadanie objednávky:

 • Objednávky od zákazníkov akceptujeme len v písomnej forme / fax, pošta, e-mail, www/, aby sme vylúčili prípadné nejasnosti v dodávkach tovaru.
 • Za omyly v prípade nepresnej objednávky zodpovedá kupujúci a nevzniká mu nárok na reklamáciu.
 • Odoslaním objednávky sa zákazník zaväzuje k jej prevzatiu a úhrade objednávky. V zmysle § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov má spoločnosť Bricol s.r.o. právo na náhradu škody v prípade neprevzatia zásielky zákazníkom.

Potvrdenie objednávky:

 • Na webovú objednávku Vám odpovie zodpovedný pracovník najneskôr do 24 hodín v pracovných dňoch, automatická odpoveď nie je potvrdením objednávky, má iba informatívny charakter.
 • V objednávke prosíme uviesť fakturačnú adresu, katalógové číslo, názov výrobku, požadované množstvo, spôsob, miesto doručenia a telefonický kontakt. Dodací termín bude nami následne potvrdený telefonicky, popr. e-mailom.
 • Spoločnosť Bricol s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu spôsobu platby pre zákazníkov, pri ktorých evidujeme neuhradené a neprevzaté objednávky. V takomto prípade pri nových objednávkach akceptujeme iba platbu na zálohový list (proforma faktúra).

Stanovenie ceny:

 • Naše ponúkané výrobky si môžete pozrieť na www.bricol.sk  dostupnosti tovaru. Akcie sú časovo obmedzené a trvajú do vypredania zásob.
 • Ceny sú stanovené bez dopravy k zákazníkovi
 • Skontá z ceny paliet, preložiek a kartónov sa neposkytujú.

Zľavový systém:

 • Zákazníci, ktorých jednorazový odber bude nad 1000€ + DPH / môžu kontaktovať predajcov firmy Bricol s.r.o. a dohodnúť s nimi individuálne podmienky. Tieto podmienky budú min. 1x ročne prehodnotené. V prípade nedodržania alebo závažného porušenia dohodnutých podmienok so strany odberateľa si firma Bricol s.r.o. vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť všetky dohodnuté zľavy.
 • Skontá z ceny paliet, preložiek a kartónov sa neposkytujú. Za vratný obal sa považuje drevená paleta a plastová preložka. Kartóny nie sú vratným obalom.

Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie

 • Ak je predaj tovaru (realizácia predmetu plnenia) uskutočnený na základe zmluvy na diaľku, t.j. zásielkový predaj tovaru alebo poskytnutie služby na diaľku uzavieranej výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie (menovite internetový elektronický obchod), je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od takejto zmluvy na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby v súlade s ustanovením 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z.
 • Kupujúci má právo stornovať objednávku do doby expedície tovaru, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote v prípade ak predmetom odstúpenia nie je celá objednávka pozostávajúca z viacerých častí 14 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak. V prípade, že si kupujúci po telefonickom alebo emailovom potvrdení objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody a to vo výške 30% z kúpnej ceny danej objednávky.
 • Kupujúci je oprávnený v súlade s ustanoveniami § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby - podnikateľov ako aj fyzické osoby - nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 102/2014 Z. z.
 • Nárok na odstúpenie od zmluvy do 14 dní má fyzická osoba v postavení spotrebiteľa. 
 • Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf). Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 • Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Prevzatie tovaru:

 • pre tovar si môžete prísť osobne po potvrdení objednávky do predajne firmy Bricol s.r.o. v Hornom Srní počas otváracej doby (pon-pia: 8:00-16:00 h). Výnimky otváracej doby skladu budú vopred oznámené na www.bricol.sk / cz .
 • pri odbere neucelenej paletovej jednotky tovaru odporúčame doviesť si vlastné vhodné obaly, do ktorých bude tovar nabalený, v prípade potreby poskytujeme zákazníkom nevratné kartóny na prevoz tovaru v cene 0,90 €+ DPH.
 • pri vlastnom odbere tovar nechystáme vopred.
 • Pri prevzatí tovaru, ktorý nie je platený v hotovosti, alebo bol uhradený proforma faktúrou a preberá ho iná osoba ako majiteľ alebo konateľ firmy, vyžadujeme splnomocnenie k nakládke potvrdené firmou, ktorá tovar objednala a predloženie identifikačných dokladov osoby, ktorá tovar preberá.

Doklady k zásielke

 • Pri objednávke z e-shopu sa vytvára faktúra, ktorá je zasielaná zákazníkovi elektronicky. Faktúra v elektronickej forme je plnohodnotným dokladom.

Prepravné podmienky:

 • Prepravu tovaru prostredníctvom prepravnej služby hradí príjemca podľa taríf prepravnej služby GEIS SK s.r.o. odvíjajúcej sa od hmotnosti, objemu a regiónu kde je tovar doručovaný.

Táto cena bude orientačne vypočítaná po odosielaní objednávky cez stránku www.bricol.sk a oznámená v potvrdzovacom maily, ktorý zákazník spätne dostane.

 • Pri objednávke väčšieho množstva výrobkov rozhoduje o spôsobe balenia /paleta, kartón/ dodávateľ, z dôvodu bezpečnej prepravy tovaru /spravidla skla/.
 • Pri preberaní tovaru zaslaného zásielkovou službou popr. poštou je potrebné skontrolovať neporušenosť zásielky. Tovar pred doručujúcim vodičom rozbaľte a dôkladne skontrolujte. Doklady podpisujte len na základe kontroly. V prípade poškodenia zásielky / príp. rozbitie /, je nutné zásielku neprevziať a túto reklamovať písomne u prepravcu / pošta, prepravná služba / a ihneď zaslať odosielateľovi. Ak zákazník prevzal tovar od prepravcu, prípadné reklamácie zavinené prepravou /zjavné poškodenie zásielky/ si uplatňuje priamo u prepravnej služby, ktorá prepravu zabezpečila.
 • Prepravu ucelených paliet vozidlom spoločnosti BRICOL s.r.o. /lkw o rozmeroch v-4m, š-2,5m, d10,5m/ s ktorými sa manipuluje na sklopnom čele s paletovým vozíkom, treba dohodnúť s predajcom firmy BRICOL s.r.o.
 • Tovar prepravovaný na paletách našou prepravou bude doručovaný a zložený na vopred pripravené miesto vhodné pre manipuláciu s ručným paletovým vozíkom s manipulačným priestorom min. 260 cm na výšku a 130 cm na šírku /tj. miesto pre 1 paletu/. V opačnom prípade bude tovar zložený na najbližšom vhodnom mieste. Vykládku tovaru z dopravného prostriedku zaisťuje odberateľ, alebo ním poverená dospelá osoba.

Spôsob platby:

 • Úhrada faktúr je možná v EUR a CZK. Na prepočet sa používa stredový kurz NBS v deň platby.
 • Osobný odber tovaru je podmienený platbou v hotovosti, platobnou kartou alebo vopred formou zálohového listu bez nároku na skonto za hotovosť alebo vlastný odvoz.
 • Pri doručení tovaru sa platí formou dobierky kuriérovi prepravnej služby alebo na pošte, prípadne šoférovi našej spoločnosti v hotovosti , alebo vopred na zálohový list.
 • Zákazníci, ktorí majú vopred dohodnutý odber a platia tovar bankovým prevodom, majú splatnosť faktúr po individuálnej dohode so zodpovedným pracovníkom, ktorý prehodnotí doterajšie odbery a platobnú disciplínu. Zároveň im bude stanovený kredit / podľa hodnoty odobratého tovaru a maximálnej výšky neuhradených faktúr/. V prípade nedodržania platobnej disciplíny sa všetky dohodnuté zľavy a kredity rušia. Tovar, ktorý je dodaný zákazníkovi, zostáva majetkom firmy Bricol s.r.o., až do zaplatenia celej hodnoty dodávky. Ak nebude dodržaný dohodnutý termín splatnosti, účtujeme penále 0,05% podľa Obchodného zákonníka a následne pristúpime k vymáhaniu pohľadávky právnou cestou.

Proforma faktúry – zálohové listy 

 • V prípade, ak proforma faktúra nie je zaplatené do 5 pracovných dní od dátumu vystavenia a zákazník nereaguje na telefonické avízo, stráca nárok na rezerváciu tovaru a prípadné poskytnuté skontá. Tovar je nutné odobrať do 7 pracovných dní po uhradení proforma faktúry. Ak nebude zaplatený tovar odobraný do 7 pracovných dní zo skladu Bricol, vyhradzujeme si právo účtovať manipulačný a skladovací poplatok vo výške 0,5 % za deň z hodnoty tovaru bez DPH.

Vrátenie paliet a plastových preložiek

 • Odvoz prázdnych paliet a plastových preložiek od odberateľa k dodávateľovi nie je zahrnutý v cene výrobku. Pri vrátení paliet požadujeme od zákazníka vypísaný dodací list s presným počtom vrátených paliet, dátumom, ŠPZ auta a menom vodiča, ktorý palety prevzal. Drevené palety, plastové palety a plastové preložky preberáme len v počte a v kvalite, ktoré zákazník odobral (paletové a preložkové konto jednotlivých zákazníkov je evidované ) od našej firmy a to v cene: drevená paleta 15 € + DPH, plastová paleta 50,– € + DPH, plastová preložka 4 € + DPH. Po prevzatí a kontrole kvality vrátených paliet a preložiek, bude na zhodné palety alebo preložky vystavený dobropis. V prípade výskytu nezhodných paliet alebo preložiek v dodávke, Vám na požiadanie zašleme fotodokumentáciu týchto paliet – preložiek elektronickou formou.
 • Nezhodné vratné palety a plastové preložky dodané zákazníkom do firmy Bricol s.r.o., uskladňujeme po dobu 30 dní od prevzatia a oznámenia dodávateľovi. Pokiaľ nebudú nezhodné palety odvezené v uvedenej dobe, vyraďujeme ich z evidencie, prípadne tieto zašleme zákazníkovi na jeho náklady.
 • Pre vrátenie paliet a plastových preložiek akceptujeme dobu 6 mesiacov od odobratia tovaru na týchto paletách a plastových preložkách.

Rôzne

 • Vnútorný povrch fliaš je po ukončení výrobného procesu čistý. Vplyvom následnej manipulácie, skladovania, prepravy a depaletizácie dodávateľ nemôže garantovať absolútnu čistotu vnútorného povrchu. Na základe týchto skutočností sa odporúča fľaše pred plnením vhodným spôsobom upraviť podľa účelu použitia.

Reklamácie

 • Kvalita výrobkov je posudzovaná podľa platných noriem pre jednotlivé druhy výrobkov.
 • Pri reklamácii tovaru z akýchkoľvek dôvodov je nutné priložiť doklad o úhrade / blok z registračnej pokladne,daňový doklad .
 • Pri reklamácii ucelených paletových jednotiek je nutné priložiť naviac paletový lístok, vzorky reklamovaných výrobkov a písomné zdôvodnenie reklamácie. Chyby zjavné –napr. poškodenie dodávky – výrobkov, palety, rozdiely v množstve, zámena a pod. -treba reklamovať okamžite po prijatí dodávky, najneskôr však do 3 pracovných dní s priloženou fotodokumentáciou. Chyby skryté je možné reklamovať najneskôr do 6 mesiacov, vždy písomnou formou s priložením dôkazového materiálu.
 • Reklamácie na mechanické poškodenie výrobkov pri osobnom odbere nie je možné uplatňovať.
 • Rozdiely v množstve zistené po osobnom prebraní tovaru a podpísaní dodacieho listu, nie je možné akceptovať.
 • Ak chce zákazník vrátiť nepoškodený tovar bez udania dôvodu, môže tak urobiť iba po dohode so zodpovedným pracovníkom a tovar bude vykúpený za 50 % z predajnej ceny firmy Bricol s.r.o.
 • V prípade ak zákazník pri výbere a preberaní tovaru tento poškodí, je povinný uhradiť tovar v plnej hodnote.
 • Pri preberaní tovaru zaslaného zásielkovou službou popr. poštou je potrebné skontrolovať neporušenosť zásielky. Tovar pred doručujúcim vodičom rozbaľte a dôkladne skontrolujte. Doklady podpisujte len na základe kontroly. V prípade poškodenia zásielky / príp. rozbitie /, je nutné zásielku neprevziať a túto reklamovať písomne u prepravcu / pošta, prepravná služba / a ihneď zaslať odosielateľovi. Ak zákazník prevzal tovar od prepravcu, prípadné reklamácie zavinené prepravou /zjavné poškodenie zásielky/ si uplatňuje priamo u prepravnej služby, ktorá prepravu zabezpečila.

Mimosúdne riešenie sporov

Všetky spory sa Zmluvné strany pokúsia riešiť mimosúdnou cestou za účelom zachovania dobrých obchodných vzťahov. V prípade, ak k tomu nedôjde sa Zmluvné strany dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú, vznikli z právnych vzťahov vzniknutých na základe týchto podmienok alebo uzatvorenej zmluvy alebo súvisiacich s týmito podmienkami alebo zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik, ako aj spory, ktoré vzniknú z iných právnych vzťahov vzniknutých pred podpisom zmluvy, budú riešené pred Všeobecným Rozhodcovským súdom SR, Dunajská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 37 814 681 (ďalej len „rozhodcovský súd“) jediným rozhodcom podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu. Strany sa týmto dohodli na dodatočnom doplnení právomoci rozhodcovského súdu k predošlým právnym vzťahom medzi stranami. Rozhodcu ustanovuje a vymenuje rozhodcovský súd. Rozhodnutie rozhodcovského súdu bude pre strany konečné a záväzné. Strany sa výslovne dohodli na možnosti súdu v zmysle ust. § 22a ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z., o rozhodcovskom konaní.

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu

vedenie firmy Bricol s.r.o.

Bricol s.r.o., so sídlom Dolinská 27/7, Horné Srnie 914 42. IČ: 31414966 DIČ: SK2020383893 telefón: +421 32 65 88 328, e-mail: bricol@bricol.sk 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Sládkovičova ul. 11, 971 01 Prievidza

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel. č.: 046/5422 771
Fax č.: 046/5420 685
E-mail: 
tn@soi.sk